modřínová prkna sibiřský modřín nízké ceny.
 1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod rezivomodrin.cz (spol. Siberian Larch s.r.o.).
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Nabídka je aktualizována on-line. Přesto se může stát, že některé zboží nemusí být po objednání dostupné. Například  v situaci kdy je poslední kus připraven v objednávce k vyřízení a v daný okamžik ještě není vyfakturován a odepsán tak ze skladu. V těchto výjimečných případech  Vás budeme okamžitě informovat.
 4. Každá objednávka je závazná  dle těchto Obchodních podmínek. Objednávku je možné stornovat nejpozději do 5 hodin po jejím odeslání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nevyzvednutí  této závazné objednávky bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Sb. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 5. Vrácení zaslaného zboží bez udání důvodu je možné v souladu s reklamačním řádem.
 6. Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá cena zaplacená za zboží, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů
  • Zboží ani obal nesmí být  poškozeny
  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.
  • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží
  • Žádáme zákazníky, aby vrácené zboží nezasílali na dobírku. Náklady na dopravu nebudou nebude zaplaceno. Pracovníci příjmu zboží nemohou před převzetím kontrolovat obsah zásilky, nemohou identifikovat jednotlivé odběratele a prověřit tak oprávněnost dobírky. Vrácené zboží prosím nezasílejte na dobírku!
 7. Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
 8. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 9. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz.
 10. Zboží je vždy kontrolovano kupujícím na skladě prodávajícího. Po převzetí zboží kupující nemá nárok na výměnu či vrácení zboží.

Technické a záruční podmínky pro terasy sibiřský modřín

 

Reklamační řád.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod Larchtimber.
Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy Siberian Larch s.r.o. (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.rezivomodrin.cz. V případě,že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese larch.timber@gmail.com, nebo na telefonním čísle + 420 77 66 99 449 (v prodejní době prodejny).

clánek 1 – Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně. Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu larch.timber@gmail.com, nebo na telefonním čísle + 420 77 66 99 449 (v běžné prodejní době prodejny),
 • osobně v prodejně.

Pokud budete Vaše zboží, za vaše peníze, zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační. Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky! Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

článek 2 – Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 6 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

článek 3 – Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborná montáž, nebo použití), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, natírání, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota)
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním – zejména mechanické poškození povrchu, poškrábání, odření, apod.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

 • Kupující je povinen vadné zboží reklamovat neprodleně, bez zbytečných průtahů a zdržování
 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě reklamace a požadavku vrácení zaplacené částky za zboží, bude prodávajícím tato částka snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s přepravou a případným balným.

článek 4 – Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.rezivomodrin.cz.

Několik rad navíc:

Vyvarujte se především těchto chyb:

 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a případný řádně vyplněný záruční list.

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

terasové prkno, rhombus a hranol ze sibiřského modřínu